Yaadha, gibu (Special days & weeks)

NAIDOC
Valentine's Day

Birthdays

Yaadha Gunii-gu
(Mother's Day)

     Yaadha Yinarr-gu      (Women's Day)


Yaadha Gaayli-gal-gu Mari-gu
(Aboriginal & Torres Strait Islander Children's Day)

ANZAC & Remembrance
Harmony Day/Week


Yaadha Buwadjarr-gu
(Father's Day)

Easter

     Gaadha (Christmas)


 

  
     Gurrubuu Burrunbaa
(New Year)

Reconciliation Week 

           R U OK
     Day 

  
     Child Protection Week

Halloween (ghosts and spirits)